תנאי שימוש

1.       כללי

ברוכים הבאים לאתר חברת "איי.די.אם מרכזי תעשיות בע"מ" ("בעלת האתר"). השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומותנה בהסכמתך לאמור בהם, כלשונם, ולכן יש לקרוא אותם בעיון רב.

2.       הזכויות באתר 

זכויות הקנין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לבעלת האתר בלבד.

3.       הגבלת השימוש

אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלת האתר. בנוסף, חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאים אלו ועל פי דין.

4.       אחריות בעלת האתר

א. השימוש באתר הינו על אחריותך האישית והבלעדית. זכות שימוש הקצה באתר ניתנת לך כמות שהיא ("as-is"), על כל מגבלותיו ופגמיו (ככל שישנם), ועל בסיס זמינות וללא כל אחריות ו/או חבות מצד בעלת האתר, במפורש או מכללא. 

ב. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה נותנת כל מצג או אחריות, במפורש או במשתמש בקשר לאתר (או כל חלק ממנה) ו/או כל שינוי ופיתוח עתידי שלו, לרבות בקשר עם התאמתם לצורך או שימוש מסוימים שלך. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) אינה מתחייבת או ערבה לכך שהשימוש באתר לא יופרע על ידי צדדים שלישיים, כי הפונקציות הכלולות באתר יעמדו בכל דרישותיך או כי פעולת האתר תהיה רציפה וחפה מכל טעות או שגיאה. 

ג. בעלת האתר נוקטת באמצעי אבטחה סבירים התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. למרות האמור קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. בעלת האתר ו/או כל מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק שייגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה במידע. הינך מאשר כי אתה מודע היטב למגבלות, לפגִיעוּת ולסיכונים של רשת האינטרנט וכי השימוש באתר אינו מיועד או מותאם לנסיבות שבהן תקלה, טעות או פגם באתר עלולים לגרום בפועל לנזק לגוף, נזק לרכוש, נזק ממוני ו/או נזק לא ממוני. האחריות לתיקון כל הפסד או נזק שייגרם עקב שימוש באתר מוטלת עליך. 

ד. בעלת האתר (לרבות כל מי מטעמה או במקומה) לא תשא בכל אחריות לכל נזק, לרבות נזק ישיר, נזק גוף, נזק תוצאתי, נזק מיוחד, נזק עקיף ו/או נזק אקראי, שייגרם עקב השימוש באתר, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה (אך לא רק) אובדן הכנסות, רווחים, מכירות או מידע כלשהם, עלויות רכש של מוצרים או שירותים חליפיים, הפרעה או הפסקה עסקית ו/או כל הפסד או נזק עסקי ומסחרי אחר הנובע או קשור לשימוש באתר על ידי הלקוח בכל עילת תביעה שהיא (חוזית, נזיקית או אחרת), והכל גם במקרה שבו בעלת האתר הוזהרה בדבר האפשרות כי עלול להיגרם נזק מסוג זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל נסיבות שהן האחריות הכוללת של בעלת האתר כלפיך לכל נזקיך לא תעלה על המחיר ששולם על ידך לבעלת האתר בפועל בקשר לאתר.

5.       שינוי השירותים והפסקתם

א. בעלת האתר תהיה זכאית לשנות, לפתח ולעדכן את האתר ואופציות ומודולים הכלולים בו ולהתיר (או לא להתיר) שימוש בפיתוחים, שינויים, עדכונים ושדרוגים של האתר, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת. 

ב. בעלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר האתר והשימוש בשירותי המסחר המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים, כולם או מקצתם, ללא התראה מוקדמת. בעלת האתר רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. בעלת האתר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילתם אי נוחות וכיו"ב. 

ג. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור בסעיף זה לעיל ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

6.       קישורים לאתרים ושירותים של צדדים שלישים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי בעלת האתר או מי מטעמה (להלן: "אתרים אחרים"). אין לבעלת האתר כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם. 

בעלת האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים אחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצד בעלת האתר ו/או מי מטעמה, ובעלת האתר ו/או מי מטעמה לא ישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה שתבצע באתרים האחרים. 

7.       דין ושיפוט

הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נובע מכך הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

8.       שינוי תנאי השימוש

בעלת האתר רשאית לשנות את תנאי שימוש אלו מעת לעת. בעלת האתר תודיע למשתמשים על כל שינוי בתנאי השימוש על ידי פרסום תנאי שימוש מעודכנים עם תאריך עדכון באתר. המשך השימוש באתר לאחר המועד הקובע של עדכון כזה יהווה הסכמה מצדך למדיניות המתוקנת.

9. הסכם כולל

תנאים אלו מהווים הסכם בינך לבין בעלת האתר המבטא, ממצה ומכיל את כל ההסכמות בין הצדדים ומבטל כל מצג, הסכם, הצעה והתחייבות קודמים (בכתב או בעל-פה) שלא נכללו בו במפורש. כל שינוי של תנאים אלו או וויתור של בעלת האתר על זכות, יהיו חסרי תוקף אלא אם ייעשו בכתב וייחתמו על ידי נציגיה המוסמכים. הימנעות או שיהוי של בעלת האתר ממימוש כל זכות אחרת העומדת לה לפי ההסכם לא תיחשב כוויתור מצידה ולא תמנע ממנה כל פעולה למימוש זכויותיה, או חלקן.

10. רישומי בעלת האתר. 

רישומי המחשב של בעלת האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.

11. הודעות. 

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר לבעלת האתר בדואר רשום לכתובת: איי.די.אם מרכזי תעשיות בע"מ, רחוב בגין 5 בית דגן; או בפקס': 039775080 או בדוא"ל: chen.cohen@adm.com

עודכן ביום 30.6.2020

השאירו פרטים כדי שישלח אליכם המידע המבוקש

"*" אינדוקטור שדות חובה

שם מלא*
דילוג לתוכן