טופס

שיק כנגד התחייבויות שוטפות

"*" אינדוקטור שדות חובה

הנדון: שיק כנגד התחייבויות שוטפות
הואיל ובין אי.די.אמ מרכזי תעשיות בע״מ לבין ________________ (ח"פ ___________) ("החברה"), קיימת התקשרות מסחרית במסגרתה מרכזי תעשיות מוכרת ומספקת לחברה סחורות שונות, מעת לעת ("השירותים");
והואיל ובמסגרת השירותים מעניקה מרכזי תעשיות לחברה, מעת לעת, אשראי בדרך של אספקת סחורה לחברה ("האשראי");

לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה, כדלקמן:

לצורך הבטחת מילוי כל התחייבויות החברה כלפי מרכזי תעשיות ו/או מי מטעמה, מכל מין וסוג שהוא במסגרת השירותים ובכלל (לרבות החזר האשראי) ("החיובים המובטחים"), במלואן ובמועדן, מפקיד/ה הח"מ, ________________ ("הח"מ"), בידי מרכזי תעשיות שיק אישי חתום ללא ציון סכום ותאריך שמספרו ________ ושהעתקו מצ"ב כנספח א' למסמך זה ("השיק"). צילום ת"ז של הח"מ מצ"ב כנספח ב' למסמך זה.
מרכזי תעשיות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית לגבות מהשיק כל חוב של החברה כלפי מרכזי תעשיות ו/או מי מטעמה בקשר עם החיובים המובטחים, בתוספת הפרשי הצמדה, ריבית, הוצאות משפטיות וכל הוצאה קשורה אחרת ("החוב"). לח"מ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם גבייה כאמור ע"י מרכזי תעשיות.
לצורך האמור לעיל, הח"מ מסמיך את מרכזי תעשיות להשלים באופן עצמאי את סכום החוב בשיק ("סכום השיק"), לתארך את השיק ולפעול לגבייתו אל מול הבנק הנמשך, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של מרכזי תעשיות.
מרכזי תעשיות תהא רשאית לנקוט בהליכים משפטיים לגביית מלוא סכום השיק, בין בלשכות ההוצאה לפועל ובין בדרך חוקית אחרת.
במקרה בו ניתנו ו/או יינתנו למרכזי תעשיות בטוחות נוספות להבטחת פרעון החיובים המובטחים, תהיינה כל הבטוחות האמורות לעיל והשיק מצטברות ובלתי תלויות זו בזו. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכויותיה של מרכזי תעשיות בקשר עם השיק ו/או כל בטוחה אחרת הקיימת ו/או שתהיה קיימת לטובתה.
שם החותם*
Max. file size: 15 MB.
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
דילוג לתוכן