DDGS רגיל הוא מוצר לוואי של תעשיות זיקוק גרעיני תירס לכוהל אתילי המשמש לייצור משקעות חריפים.
חומר זה היה בשימוש בישראל עד שנת 2004 , שנה בה החל היבוא של גולדן DDGS, שהוא מוצר לוואי של תעשיית זיקוק גרעיני תירס לדלק אתנול.
בהשוואה לגולדן DDGS, ב- DDGS רגיל יש רמת שומן נמוכה יותר ( 7-8% לעומת 10-11% ) והבדלים זעירים לכאן ולכאן בשאר הרכיבים התזונתיים.
ההבדלים העיקריים בין שני הסוגים הם:
1. ערך אנרגיה נטו 1.96 מק"ל/ק"ג ח.יבש ב- DDGS רגיל לעומת 2.06 מק"ל בגולדן DDGS . (הפרש של 5% בערך האנרגיה למעלי גירה)
2. תחום אופייני לרמת החלבון הקשור ל- ADF :
בגולדן DDGS 6-8% מכלל החלבון.
ב- DDGS רגיל 10-14% מכלל החלבון.

הבדיקה לקביעת שעור החלבון הקשור ל- ADF (ADIN ) פותחה במכון המחקר למזונות גסים במדיסון- ארה"ב. אמינות הבדיקה תקפה לגבי מזונות גסים שעברו קלקול עקב הרטבה וחימום פנימי ואילו לגבי מזונות אחרים, כאלו שעברו תהליך חימום ויבוש בתהליך הייצור (כוספות ומוצרי לוואי שונים), קיימים חילוקי דעות בין החוקרים לגבי מידת הפחיתה בנעכלות החלבון שנגרמת עקב עליית ערכי החלבון הקשור.
יש לזכור שלכל חומר יש ערך חלבון קשור אופייני וערכו האנרגטי נקבע על בסיס נתון זה. רק חריגה משמעותית מערכי בסיס אלו יכולה להצביע על פגיעה באיכות החומר עקב חימום יתר או תהליך מתמשך של חימום פנימי.
ערכים נורמטיביים של חלבון קשור של חומרים שנמצאים בשימוש אצלנו:
גלוטן פיד: 1.5% – 5.0% .
גולדן DDGS : 5.0% – 8.0% .
DDGS רגיל: 10.0% – 14.0% .

חברת ADM ממשיכה לקיים מפעלים לייצור כוהל אתילי למשקאות חריפים
ומוצר הלוואי מייצור זה, ה- DDGS הרגיל ממשיך להיות בשימוש בהזנת בעלי חיים, במקביל לשימוש הנרחב שיש כיום בגולדן DDGS .

שמעון אופיר
יועץ מקצועי- תזונאי בע"ח